Kilder og referencer

Artikelstart

I Den Store Danske skal alle artikler underskrives med forfatterens navn. Alle bidragsydere skal skrive under deres fulde navn, og artiklernes historik er tilgængelig for alle, så man kan se, hvem der har bidraget med hvad. På denne måde kan læserne altid se, hvem der er ansvarlig for en tekst, hvilket opfylder de basale krav til, at man kan citere artiklen eller bruge den som reference.

Derudover har Den Store Danske tilknyttet fagansvarlige, der under deres eget navn siger god for det indhold, vi publicerer. Vi vælger fagansvarlige, der er eksperter inden for et fagområde. Det gør vi, fordi alle tekster skal vurderes redaktionelt og gennem en faglig kvalitetsvurdering for at sikre, at artiklerne er gode kilder til viden.

En stor del af de artikler, der blev overtaget fra Gyldendals version af Den Store Danske, kunne på overtagelsestidspunktet ikke krediteres mere præcist end “redaktionen”. Disse artikler er derfor også i denstoredanske.lex.dk kredititeret med “Gyldendals leksikonredaktion”. Det vil ændre sig, efterhånden som nye forfattere opdaterer artiklerne.

Hvad skal belægges med kildehenvisninger?

Et leksikon er en sekundær kilde. Alt indhold, der publiceres i Den Store Danske, skal kunne begrundes og leve op til krav om validitet ved at der kan findes belæg i andre kilder og hos fagkundskaben i øvrigt.

Hvis en artikels udsagn er velkendte og udbredte inden for dit fagområde, behøver du ikke at angive kildebelæg. Når det er tilfældet, lægger du navn til at artiklens påstande er gyldige. Al den tekst du producerer eller publicerer skal således være velbegrundet og kunne efterprøves.

Hvis du er fagansvarlig, skal du være klar til at svare på spørgsmål og henvise til andre kilder, hvis der er læsere, der spørger eller på anden måde reagerer på artiklens påstande.

Referencer under overskriften “Litteratur”

Selv om du som fagansvarlig ikke behøver at belægge velkendte påstande og udbredt viden med kilder, vil vi alligevel gerne have, at du skriver relevante kildereference i artiklerne.

Litteraturhenvisninger samles efter brødteksten under overskriften “Litteratur”. Hvis du har brugt kilder i arbejdet med selve artikelteksten, bør de nævnes her. Derudover bør listen indeholde publikationer, der kan være relevante for læsere der ønsker at fordybe sig yderligere.

Omdiskuterede emner

Den Store Danske formidler velafbalancerede fremstillinger, der baserer sig på den gældende viden. Hvis din artikel indeholder udsagn der er fagligt kontroversielle, bør du ikke publicere dem som rene fakta i leksikonet.

Når der er tale om faglige kontroverser, skal du i stedet redegøre for, at der findes denne kontrovers, og hvad den går ud på. I den situation er det en god ide at referere til uddybning af de forskellige synspunkter. Det gør du under overskriften “Litteratur” efter brødteksten. Du må ikke bruge artikelteksten til argumentere for ét af synspunkterne; skriv hellere hvilken påstand der er mest anerkendt og/eller, hvilken der er den traditionelle eller den nye påstand.

I nogle tilfælde består konflikten mellem den gængse opfattelse i samfundet på den ene side, og videnskabens syn på samme emne. I det tilfælde kan Den Store Danske formidle de videnskabelige resultater som påstande, men de bør i alle tilfælde kildebelægges som referencer under artiklens brødtekst.

Fodnoter

Det er på nuværende tidspunkt ikke teknisk muligt at skrive fodnoter i teksterne. Hvis du har brug for at henvise til en kilde i løbende tekst, skal du i stedet gøre således:

  • Angiv kildehenvisning i parentes i teksten: (forfatter, årstal).
  • Lav en liste med overskriften “Kilder” under brødteksten, hvor du samler disse referencer.

Referencer i parentes forstyrrer tekstens flow. De opfattes af mange ikke-akademikere som et tegn på usikkerhed snarere end sikkerhed. Prøv derfor helt at undgå referencer i løbende tekst. Du kan evt. linke til litteraturlisten længere nede i artiklen.

Kilder til tal i artiklerne

Hvis du angiver talmateriale fra en anden kilde i en artikel, fx befolkningstal eller produktionstal, skal du altid opgive årstal og kilde til tallene. I løbende tekst skriver du således: (Verdensbanken, 2016). Bruger du flere kilder i en tabel, en oversigt e.l., må du nummerere dem med et tal + en højreparentes, fx “1)”; disse numre må du så forklare under tabellen.

Hvad er en god kilde?

Faglige kilder er signerede artikler, der er publiceret på tryk eller online. Gode kilder skal leve op til kravet om validitet, og de skal kunne efterprøves. Det betyder, at du med udgangspunkt i din faglige viden må være kildekritisk og vurdere, om en kilde er god nok, før du enten bruger den som grundlag for dine egne påstande i leksikonet, eller henviser til den ved at angive den som litteratur eller ved at linke til den.

Denne artikel er en del af forfattervejledningen.