Stiftende generalforsamling

Den 25. april 2019 afholdtes stiftende generalforsamling i foreningen lex.dk (“Foreningen”) hos Gyldendal A/S, Klareboderne 3, 1115 København K.

Til stede eller repræsenteret var repræsentanter for de stiftende medlemmer af Foreningen; nemlig Gyldendal A/S, G.E.C. Gads Fond, Danske Universiteter og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Til dirigent valgtes med alle repræsenterede stemmer Morten Hesseldahl.

Dagsorden

  1. Stiftelse af Foreningen, herunder godkendelse af Foreningens vedtægter
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  3. Valg af revisor
  4. Bemyndigelse til dirigenten

1. Stiftelse af Foreningen, herunder godkendelse af Foreningens vedtægter

Der forelå forslag om stiftelsen af Foreningen, herunder godkendelse af det med mødeindkaldelsen udsendte udkast til Foreningens vedtægter, jf. bilag 1 til dette generalforsamlingsprotokollat.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle repræsenterede stemmer at stifte Foreningen og at godkende det vedhæftede udkast til vedtægter som Foreningens vedtægter.

2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

I henhold til Foreningens vedtægter valgtes følgende personer som medlemmer og hhv. suppleanter til Foreningens bestyrelse:

Bestyrelsesmedlem Suppleant Nominerende A-medlem (jf. vedtægternes § 6)
Morten Hesseldahl Mikael Pedersen Gyldendal A/S
Joachim Malling Mette Bove-Nielsen G.E.C. Gads Fond
Anders Bjarklev Jesper Langergaard Danske Universiteter
Christian Gorm Tortzen Karen Skovgaard Pedersen Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Generalforsamlingen vedtog forslaget med alle repræsenterede stemmer.

Til generalforsamlingsprotokollatet noteres, at bestyrelsen på sit efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde konstituerede sig med Joachim Malling som formand.

3. Valg af revisor

I henhold til Foreningens vedtægter valgtes Deloitte som Foreningens revisor.

4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller foreningens medlemmer

Der forelå ingen forslag til behandling.

5. Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller hen-stille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Således passeret.

Dirigent Morten Hesseldahl

Tiltrædes af Foreningens stiftende medlemmer:

For: Gyldendal A/S Morten Hesseldahl

For: G.E.C. Gads Fond Joachim Malling

For: Danske Universiteter Jesper Langergaard

For: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Christian Gorm Tortzen