Formålet med lex.dk er at gøre central viden tilgængelig for borgerne. Det stiller nogle krav til det sprog, vi bruger i artiklerne. For at være tilgængelig for borgerne skal en artikel skrives i et sprog, der ikke er vanskeligere end nødvendigt. Sproget må ikke stå i vejen for forståelsen.

Husk at sætte punktum ofte, brug et aktivt sprog og undgå for mange substantiveringer.

Hvilke tekster skal skrives i et enkelt sprog?

De gode råd herunder gælder for alle artiklerne. Selv kompliceret indhold bliver lettere at forstå, når du arbejder med at forenkle sproget. Et enkelt sprog er oftest et godt sprog. Når du skriver tunge sætninger om, får du ofte øje på ting, der er uklare, og så kan du gøre teksten mere præcis.

Mange voksne i Danmark har svært ved at forstå helt almindelig tekst. Jo færre sproglige forhindringer vi sætter op, jo flere læsere bliver leksikonet tilgængeligt for. Og alle vil have lettere ved at læse en enklere tekst.

Elever i folkeskole og gymnasium er vores største læsergruppe. Tilpas sproget til den yngste aldersgruppe, som artiklens indhold er relevant for. Drejer det sig om helt unge læsere, kan du nøjes med med at tilpasse manchetten sprogligt til dem.

Dette kan du gøre for at gøre dit sprog lettere at læse:

Artikelstruktur

 • Strukturér indholdet godt! Læserne må ikke skulle læse langt for at kunne forstå den allerførste del af en artikel.
 • Brug mellemoverskrifter! Det gør det let at tage en pause og at orientere sig.
 • Inddel teksten i afsnit for at vise, hvilket indhold som hører logisk sammen. I leksikonet er der sjældent brug for afsnit, som er længere end 20 linjer.

Ord

Del sammensatte ord op i flere:

 • Skriv ikke: Hans malerier var både detaljerige og modsætningsfyldte.
 • Skriv i stedet: Han malede med mange detaljer og hans motiver var fulde af modsætninger.

Undgå lange ord ved at opløse substantiveringer i mindre dele:

 • Skriv ikke: Strafbarheden af …
 • Skriv i stedet: Det er strafbart at …
 • Skriv ikke: Kirkens udførelse og nøjagtige beliggenhed har hidtil været ukendt.
 • Skriv i stedet: Hidtil har man hverken vidst hvordan kirken så ud eller nøjagtigt hvor den lå.

Sætninger

Sæt punktum hvor det er muligt. Opløs tunge grammatiske konstruktioner og undgå for mange indskudte sætninger og parenteser.

 • Skriv ikke: Kypefarvestoffer er betegnelsen på vanduopløselige stoffer, fx indigo, som bruges i vandig opløsning på reduceret, farveløs form, og hvor farvestoffet gendannes på det farvede materiale ved efterfølgende oxidation.
 • Skriv i stedet: Kypefarvestoffer kan ikke opløses i vand. Indigo er et eksempel på et kypefarvestof. Stofferne bruges i vandig opløsning på en reduceret, farveløs form. Farvestoffet gendannes på det farvede materiale ved oxidation.
 • Skriv ikke: actio, grundbegreb i den romerske procesret, som på dansk kan betegnes som klage eller søgsmålsgrund. Man taler om, at romerretten har et aktionssystem, hvilket betyder, at ikke ethvert krav, men kun rettigheder formuleret i en actio kunne gøres gældende for retten. I ældre tid var de romerske actiones stærkt formbundne, men fra 100-t. f.Kr. gennemgik aktionssystemet en udvikling, idet der ved den romerske embedsmand, en prætors, medvirken skabtes en række nye actiones.
 • Skriv i stedet: actio er et grundbegreb i den romerske procesret. En actio er en klage eller en grund til søgsmål. I romerrettens aktionssystem skulle rettigheder være formuleret i en actio før man kunne gøre dem gældende for retten. De ældste actiones fulgte alle den samme form, men fra 100-tallet f.v.t. udviklede aktionssystemet sig, da en prætor var med til at skabe en række nye actiones.

Brug grundled og bindeord! Sætninger uden grundled gør indholdet mere uklart, og teksten får en uhensigtsmæssig telegramstil. Sætninger uden bindeord kan ødelægge tekstens flow, fordi sammenhænge ikke fremgår nær så tydeligt. Vær opmærksom på, at det skal være let at forstå, hvad stedord som det, dette, den, denne og disse henviser til:

 • Skriv ikke: Der er registreret en stigning i antallet af mennesker i regionen, og ændringer i valgordningen forventes at blive iværksat i løbet af 2021.
 • Skriv i stedet: Antallet af mennesker i regionen stiger, og valgordningen træder sandsynligvis i kraft i løbet af 2021.
 • Skriv ikke: Højden varierer fra ca. 6 til ca. 15 m. Som materiale er der overvejende brugt jord og sten, som stort set er dækket af mursten.
 • Skriv hellere: Muren er mellem 6 og 15 meter høj. Jord og sten er det dominerende byggemateriale, og muren er næsten helt beklædt med mursten.

Denne artikel er en del af forfattervejledningen.