Værkerne på lex.dk er frit og offentligt tilgængelige

Foreningen lex.dk udgiver en række leksikale og videntunge, specialiserede værker, blandt andet Den Store Danske og Trap Danmark. Foreningen lex.dk er af ideel og alment velgørende karakter. Det indebærer, at foreningen stiller alle værker, som foreningen administrerer, gratis til rådighed for offentligheden på ikke-kommerciel basis.

Du skal følge disse regler, hvis du ønsker at bidrage på lex.dk

Du kan bidrage ved at indsende kommentarer, artikler, ændringsforslag, billeder mm. Før du kan bidrage, skal du registrere dig på lex.dk. I forbindelse med registreringen skal du bekræfte, at du har læst og forstået disse regler for registrering og publicering på lex.dk.

Når du registrerer dig som bruger, accepterer du samtidigt, at lex.dk og lex.dk redaktionen kan sende mails til dig, inkl. redaktionens nyhedsbrev til bidragsydere.

Du skal bruge dit fulde navn. Dit navn vil være synligt på lex.dk. Vi sletter anonyme brugere og deres bidrag

Du skal registrere dig med dit fulde, rigtige navn. Dette er nødvendigt for at opretholde tilliden og troværdigheden til lex.dk’s udgivelser. Alle dine bidrag (kommentarer, ændringsforslag mm.), din profilside og artikel versioner vil være offentlige og forblive offentlige, og de vil blive vist sammen med dit fulde navn.

Hvis du laver substantielle ændringer i artikler, som redaktionen og den fagansvarlige godkender, vil du blive krediteret som forfatter.

Redaktionen kan slette brugere og deres bidrag. Det vil vi altid gøre for anonyme brugere eller brugere med pseudonymer.

Du er ansvarlig for dine bidrag. Du indestår for at have alle de nødvendige rettigheder til det materiale, som du bidrager med, og du indestår for, at du derved ikke krænker nogen andens ret. Indholdet skal være korrekt, og du kan ikke bruge lex.dk til at bryde loven eller sprede reklamer, vildledende information eller hadefulde ytringer

Når du bidrager med indhold, bekræfter du, at du har rettigheder til materialet, og at lex.dk kan bruge dine bidrag, sådan som det er beskrevet i disse regler. Bidragene må ikke være i strid med loven eller krænke nogen andens ret.

Lex.dk er faktabaseret. Når du bidrager, skal du derfor efter bedste evne kontrollere at indholdet, du bidrager med, er korrekt. Du må ikke publicere indhold, som krænker andres privatliv eller ophavsret, er æreskrænkende, truende eller hadefuldt overfor en person eller en gruppe, eller på nogen måde er ulovlig. Du må ikke bruge lex.dk som platform til at sprede propaganda eller reklame, eller til kommercielle formål.

Du må ikke skrive artikler om dig selv, din familie, nære venner eller din arbejdsplads. Artikler, som ikke følger lex.dk’s relevanskriterier, vil blive afvist. Forfattervejledningen indeholder krav til indhold, stil og form, samt gode tips og råd til dig som bidragsyder.

Lex.dk er et samarbejdsprojekt. På lex.dk skriver du videre på andres tekster, og andre skriver videre på dine tekster

Dine bidrag kan blive opdateret, redigeret og korrigeret af andre brugere. Artiklens versionshistorik viser nøjagtigt, hvad du har skrevet og bidraget med.

Dit navn vil blive opført sammen med navnene på øvrige bidragsydere. Hvis du skriver en ny artikel, vil du blive opført som forfatter. Hvis andre end forfatteren reviderer en eksisterende artikel, vil disse blive opført som medforfattere, hvis revisionen udgør en substantiel ændring i tekstindholdet. Du har ret til at blive fjernet fra artiklens forfatterliste, hvis artiklen er blevet substantielt ændret af en anden.

Foreningen lex.dk stiller alt indhold gratis til rådighed for offentligheden på ikke-kommerciel basis. Inden for rammerne af dette formål giver du lex.dk alle nødvendige rettigheder til at ændre, redigere, oversætte og publicere dine bidrag på alle platforme og i alle formater. For at kunne drive lex.dk og eventuelle andre relevante publikationer og for at muliggøre samarbejdet mellem forfattere overdrager du alle nødvendige immaterielle rettigheder til dine bidrag til Foreningen lex.dk. Ved at indsende dine bidrag til lex.dk giver du Foreningen lex.dk en royaltyfri, uigenkaldelig, tidsubegrænset, ikke-eksklusiv ret til at publicere, redigere, oversætte og distribuere dine bidrag.

Retten til at redigere gælder både indholdsmæssige, sproglige og strukturelle ændringer. Indsendte tekster kan deles op, samskrives med andre tekster, beskæres og bygges videre på af andre forfattere. Tidligere versioner af en tekst forbliver synlige i artiklens versionshistorik, idet alle ændringer er mærket med bidragsyderens navn, således at man kan se, hvem der har skrevet hvilke dele af artiklen.

Materialet kan vises alene eller som en del af andet indhold, på tværs af alle Foreningen lex.dk’s udgivelser.

Foreningen lex.dk sikrer, at forfatterens ideelle rettigheder bliver varetaget uanset udgivelsesform og -medium. Dette indebærer blandt andet, at forfatterens navn optræder sammen med bidragene.

Du kan vælge, om du vil publicere dine bidrag under en fri licens eller en begrænset licens

Dine bidrag vil være synlige for alle. Du kan vælge, om andre må anvende dine bidrag i andre sammenhænge uden for lex.dk. Dette styrer du ved at vælge at publicere dine bidrag under en fri licens eller en begrænset licens.

Fri licens betyder kort fortalt, at andre frit kan benytte dine bidrag, så længe de krediterer dig. Læs hele den gældende beskrivelse af licensen her: Fri licens.

Begrænset licens betyder, at kun Foreningen lex.dk har rettigheder til at publicere dine bidrag. Foreningen lex.dk kan videre-licensiere opdateringer af artikler og nye artikler til de respektive ophavsrettighedshavere til værkerne på lex.dk. Derudover kan Foreningen lex.dk anvende artikler som led i Foreningens markedsføring. Foreningen lex.dk har ret til at benytte de af bidragyderen udarbejdede tekster eller dele heraf i kommercielle tjenester, herunder sammen med egne eller andres reklamebudskaber, annoncer m.v., ligesom Foreningen lex.dk kan lade tredjemand gøre dette.

Dine bidrag kan ikke anvendes i andre tilfælde end ovenstående uden din godkendelse, med mindre brugsretten er erhvervet ved overtagelse af hele Foreningen lex.dk eller en selvstændig enhed under Foreningen lex.dk.

Hvis du skifter fra fri licens til begrænset licens, kan din tekst være blevet kopieret og brugt af andre i den periode, den havde fri licens. Du kan ikke skifte fra fri licens til begrænset licens med tilbagevirkende kraft.

Hvis en artikel består af flere bidrag og mindst et af bidragene er givet under en begrænset licens, vil hele artiklen bliver underlagt en begrænset licens.

Alle publicerede bidrag lægges ud åbent på internettet og vil derfor være tilgængelige for alle på internettet. Det er derfor muligt, at nogen kan bruge dine bidrag i strid med den valgte licens. Foreningen lex.dk kan ikke forhindre dette. Du kan derfor ikke rette krav mod Foreningen lex.dk, hvis du mener, at andre har krænket rettighederne til dine bidrag. Sådanne krav skal du rette mod dem, som har krænket dine rettigheder.

Foreningen lex.dk’s eneste potentielle økonomiske ansvar overfor dig begrænser sig til betaling af de aftalte honorarer for leverede og godkendte bidrag. Du kan med andre ord ikke kræve honorar for ikke-bestilte eller ikke-godkendte bidrag, og heller ikke erstatning for nogen tab.

Foreningen lex.dk er ikke forpligtet til at publicere dine bidrag

Foreningen lex.dk er ikke forpligtet til at publicere indsendte bidrag. Bidrag og ændringsforslag, der er i strid med de redaktionelle retningslinjer og relevanskriterier, vil normalt blive afvist. Indtil et ændringsforslag er evalueret, vil ændringsforslaget alene være synligt for brugere, der er logget på lex.dk. Afviste ændringsforslag vil være synlige i artiklens historik og vil være mærket med bidragsyderens navn.

Du får kun betaling for dine bidrag, hvis det er aftalt med redaktionen på forhånd, og kun hvis du leverer det indhold, som er aftalt

Foreningen lex.dk honorerer kun bidrag, når det på forhånd er aftalt med redaktionen. For brugere, som er fagansvarlige, fremgår regler for betaling af kontrakt om fagansvar. For enkelt-artikler kan der indgås en særskilt aftale via mail, se Betaling til forfattere.

Når du indgår en aftale med Foreningen lex.dk om at levere bidrag, skal du levere det med redaktionen aftalte, og til aftalt deadline. Du får betaling for den endelige, redigerede tekst. Du modtager ikke betaling for afvist eller slettet materiale. Bidragene skal følge Foreningen lex.dk’s retningslinjer, se forfattervejledningen.

Hvis du ikke leverer som aftalt, kan Foreningen lex.dk give dig en rimelig tillægsfrist til at indfri aftalen. Hvis du ikke leverer til aftalte nye deadline, kan Foreningen lex.dk annullere aftalen, og du vil ikke modtage betaling for dit arbejde.

Når du har indfriet din del af aftalen, og dit bidrag er godkendt af Foreningen lex.dk, vil du modtage betaling for dit bidrag i overensstemmelse med den aftale, der er indgået og i overensstemmelse med Foreningen lex.dk’s regler for udbetalinger.

Foreningen lex.dk er ikke forpligtet til at publicere dit bidrag, selv om det er leveret efter aftale, og selvom du har modtaget honorar for dit arbejde.

Tvister skal forsøges løst i mindelighed. Dansk ret skal finde anvendelse. Behandling skal ske ved dansk domstol

Hvis der opstår en tvist mellem dig og Foreningen lex.dk, skal tvisten først søges løst i dialog og forhandlinger. Opnås der ikke enighed, kan hver af parterne indbringe tvisten for en dansk domstol.